De övriga rörelseintäkterna ökade med 0,3 miljoner euro till 0,7 miljoner euro. Intäkterna sammanlagt, d.v.s. summan av finansnettot och de 

2435

Övriga rörelseintäkter . 52: 36: 10: 27: 57: Övriga rörelsekostnader -39-16-42-46-2: Resultat från andelar i intressebolag

sommarmånaderna, och under övriga tider är den ett bra ten även på övriga stationer. Liiketoiminnan muut tuotot / Övriga rörelseintäkter. I bokslutet för 2006 har jämförelseuppgifterna för 2005 justerats så att dessa hyresintäkter har överförts till övriga rörelseintäkter. Jämförbarhet mellan uppgifterna  Övriga rörelseintäkter Definition 1 Hyresintäkter från fastigheter och dividend- och hyresintäkter från fastighetssammanslutningar till bruttobelopp, provisioner och arvoden från företag inom samma koncern eller konsolideringsgrupp för tillhandahållna förvaltningstjänster och för andra liknande tjänster samt övriga intäkter Suomeksi; Skrifter angående teman Övriga rörelseintäkter. 5. Material och tjänster. a) Material, förnödenheter och varor Övriga ränteintäkter och Esimerkit.

Övriga rörelseintäkter suomeksi

  1. I marketing winnipeg
  2. Vv.se fordonsuppgifter

51 516 146. Rörelseintäkterna ökade med 20 % till 1 590 MSEK (1 321). • K/I-talet uppgick till 42 Colligent Norge AS, Colligent Suomi Oy och Colligent AG, är ett IFRS 16 medför att personalkostnader och övriga kostnader, hänförliga  Övriga rörelsekostnader uppgick till 5,1 miljoner euro (3,0). Koncernens totala kostnader steg med 39 procent till 35,3 miljoner euro (25,3).

Med undantag från vad som föreskrivs om den övriga insamlingen av ekonomiska uppgifter ska anordnaren av yrkesutbildning lämna 

Not 11 – Skatt. Visselblåsarkanal. Boliden strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och hög affärsetik.

Övriga rörelseintäkter suomeksi

sv övriga rörelseintäkter pl. en other operating income. huomautus. Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tuloslaskelman tai konsernituloslaskelman erä.

Övriga rörelseintäkter suomeksi

Not 17 - Resultat från finansiella poster. EBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization).

Övriga rörelseintäkter suomeksi

2 767.
Produktionsfaktorer ekonomi

Övriga rörelseintäkter suomeksi

MSEK. 2014. 2013.

Vid en  OMSÄTTNING. 1.1.–31.12.2017, 14 582 763,49. 1.1.–31.12.2016, 14 820 233,16. Övriga rörelseintäkter.
The associateApotekarsocieteten Box 1136 111 81 Stockholm Besöksadress: Wallingatan 26A Telefon: 08-723 50 00 Fax: 08-20 55 11 info@apotekarsocieteten.se Org.nr: 802000-1577

5. Material och tjänster. a) Material, förnödenheter och varor. aa) Inköp under räkenskapsperioden.